Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander
Diskusjonsforum
 

 

Er bomstasjon på eksisterende fv78 eneste mulige løsning?

Hvordan velforeningen ønsker å bruke eksisterende fv78 ble behandlet på årsmøtet den 18. februar 2010. På grunn av bompengefinansieringen av ny fv78 er det ikke realistisk at vi får bruke eksisterende vei på samme måte som nå etter at Toventunnelen er åpnet da dette ville føre til bompengelekkasje. Løsningen som foreningen først og fremst går inn for er at eksisterende fv78 skal kunne brukes på samme betingelser som ny fv78 ved at det settes opp en bomstasjon på eller nær kommunegrensa.

Tovenveien velforening går inn for dette:

Tovenveien velforening sitt primære krav skal være at nåværende fv78 skal kunne brukes på samme vilkår som Toventunnelen ved at det settes opp en bom for innkreving av bompenger nær kommunegrensa mellom Leirfjord og Vefsn kommuner. 

I tilfelle vi ikke kan nå fram med vårt primære krav, er vårt sekundære krav at nåværende fv78 skal holdes åpen for: 

a. Alle som er avhengig av å bruke dagens fv78. Det gjelder:

~       fastboende

~       hytteeiere

~       vare- og tjenesteleveranser til fastboende og hytteeiere samt kunder til næringsdrivende langs veien

~       reiseliv

~       besøkende til fastboende og hytteeiere

~       pendlere som vil få mer enn 2 km lenger vei på jobb,

~       redningstjenester (utrykning) brann, ambulanse og politi,

~       næringsvirksomhet langs veien (reiseliv og småkraftverk),

~       tilsyn av anlegg som kraftlinjer,

~       henting og tilsyn av dyr som sauer og rein,

~       hytteeiere på sørsiden av Vefsnfjorden som har båtplasser langs strekninga. 

b. Alle som ikke betaler bompenger i bomstasjonene på den nye fv78. Vi ser ingen grunn til at de må bruke Toventunnelen hvis de ikke skal betale bompenger. Det gjelder:

~       syklister,

~       mopeder,

~       motorsyklister hvis de slipper bompenger,

~       hydrogenbiler (HY-registreringsnr) og andre som av miljømessige årsaker slipper bompenger. 

Når det gjelder gående, syklende og mopeder og andre som ikke kan stenge eksosen ute, må det også tas hensyn til at eksos kan være helseskadelig for trafikanter som har luftveisproblemer.  

c. Turisme og rekreasjon.

~       turister til turistanlegg langs eksisterende frv78,

~       bobilturister og andre som overnatter langs veien,

~       lokalbefolkning som bruker området til friluftsliv og fiske,

~       fritidsaktiviteter som dykking, klatring og bading. 

Det må også tas hensyn til sykkelturisme. Å stenge veien langs fjorden vil være meningsløs behandling av sykkelturister, dårlig markedsføring av Norge som turistmål og gi et negativt bilde av Norge når det gjelder tilrettelegging for turister. 

d. Eksisterende fv78 må også holdes åpen for alle som av dokumenterte helsemessige årsaker (fobier) ikke kan eller vil kjøre gjennom lange tunneler. 17 prosent av Norges befolkning har tunnelskrekk, viser en undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra If Skadeforsikring og Norsk Lastebileierforbund. 

I den grad eksisterende fv78 må stenges for gjennomkjøring bør dette skje nærmest mulig kommunegrensa mellom Leirfjord og Vefsn kommuner da ulempene for nåværende brukere av veien vil bli minst.

  Se brev til partigrupper