Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål og bakgrunn
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander
Diskusjonsforum

 

Årsmøtet for Tovenveien velforening ble holdt på Tverlandet Grendehus den 18. febuar 2009. I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt en uttalelse fra Tovenveien velforening der vi avklarer vårt syn på Toventunnelen.


Uttalelse fra Tovenveien velforening  

Tovenveien velforening har som formål å holde eksisterende rv78 åpen for trafikk, dvs. unngå stenging av eksisterende rv78 uansett veiløsning mellom ytre og indre Helgeland. Foreningen er nært knyttet til aksjonen ”Hold Tovenveien åpen” som har gjennomført en underskriftskampanje til støtte for å holde eksisterende vei åpen uten at denne aksjonen har tatt stilling for eller mot Tovcntunnelen.  

Tovenveien velforening tar heller ikke stilling for eller mot Toventunnelen og ser at det er et behov for gode veiløsninger mellom ytre og indre Helgeland, men mener at oppgradering av eksisterende rv78 må utredes før prosjektet kan igangsettes, og at oppgradering av eksisterende vei ikke er tilstrekkelig utredet. Grunnen til det er at svært mye tyder på at kostnadene ved en oppgradering av eksisterende rv78 blir langt lavere enn alternativet med Toventunnelen. Dessuten er det en oppgradering av eksisterende rv78 det beste alternativet for våre medlemmer. En annen grunn er at det ikke er på plass planer for eksisterende rv78. Det ville være mot foreningens hovedformål å gå imot eller å unnlate å kreve en utredning av oppgardering av eksisterende rv78. 

Vi mener at kvalitetssjekk1 (KS1) må gjennomføres med alternativanalyse. Vi kan heller ikke se at konsekvensene av stenging av eksisterende rv78 er tatt med i konsekvensutredninger som er gjort. 

Tovenveien velforening tar ikke stilling til spørsmål om bruk av fylkets veimidler.


Tilleggsinformasjon og begrunnelser: (ikke behandlet på årsmøte)

Hvorfor ønsker Tovenveien velforening at oppgradering av eksisterende rv78 utredres?

Alternativet er ikke tilstrekkelig utredet. I henhold til retningslinje T-1057 om vegplanlegging skal vegvesenet utrede minst to alternative løsninger med nøyaktighet +/- 25 prosent før det foretas valg av alternativ.

Se punkt 4.3, sitat:  "Det bør utarbeides reelt sett forskjellige alternativer, med ulik vektlegging av de hovedhensyn som skal veies mot hverandre som eksempelvis transportøkonomi, trafikksikkerhet, støyforhold, luftkvalitet, bomiljø, naturmiljø mm. Rimeligste realistiske alternativ må være vurdert.

- Eksisterende situasjon bør være lagt til grunn som referansealternativ. Dette referansealternativet kan utvides til a omfatte noe mer enn eksisterende situasjon dersom det foreligger vedtatte planer for tiltak som med stor sikkerhet vil bli gjennomført.

- Kostnadene for alle alternativene må være vurdert. Kostnadsoverslaget skal ha en nøyaktighetsgrad på + 25 %."

Det siste kostnadsoverslaget som er gjort for opprusting av eksisterende rv78 (1100 mill.) har en nøyaktighetsgrad på +/-40% og tar med fylkesveg 254. Det vil neppe være behov for større opprusting på fylkesvei 254.(150 kjøretøy /døgn) hvis fergeforbindelsen Leirvik - Hemnesberget beholdes.

Det er også gjort beregninger basert på Statens vegvesen sine egne tall fra 2005 som viser at  opprusting av eksisterende rv78 koster ca 826 millioner regnet om til 2009-kroner inkludert et ekstra tillegg på 100 mill for sikkerhet i tunnelene. Feilmarginen er fortsatt 40 %

Hvorfor krever vi en konsekvensutredning av stenging av eksisterende rv78?

Da konsekvensutredningen ble laget i 1994 var det ikke planer om å stenge eksisterende rv78. Senere er det tatt beslutninger i Nordland fylkesting om å stenge eksisterende rv78 uten at det er gjort konsekvensutredninger. Jeg mener at å stenge eksisterende , på samme måte som beslutningen om nedleggelse av ferjesambandet Hemnesberget-Leirvika, uten at det er foretatt en konsekvensutredning, er en saksbehandlingsfeil.

Blant annet sier T-1057 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven punkt 4.3 krav til planinnhold at krav til framkommelighet skal vurderes.

Hvorfor anbefaler vi en mindre utsettelse?

Det er også behov for bedre koordinering av planene som de forskjellige etatene har. Det har vært planer om å bygge en felles flyplass på Helgeland som kan erstatte 3 småflyplasser. Den siste ble åpnet i august 1987.   En slik flyplass vil bli et naturlig trafikknutepunkt da flest mulig vil ha kortest mulig vei til flyplassen. Hvis en felles flyplass legges mellom Drevvatn og Elsfjord passer Toventunnellen godt inn i en totalløsning, men plasseringen av Korgentunnelen gjør at trafikk fra Rana får en ekstra omvei mellom Rana og Elsfjord. Plassering av flyplass kan framtvinge andre veiløsninger enn planlagt, og det er ennå ikke sikkert et det er mulig å bygge en flyplass mellom Drevvatn og Elsfjord.

Hva er KS1?

KS1 er ekstern kvalitetssikring i tidlig fase. Dette er ikke nødvendig å dette prosjektet da disse retningslinjene først begynner å gjelde fra 2010.

Er eksisterende veiplaner i strid med EU-direktiv?

EU-direktiv 1999/62/EF og Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2006/38/EF av 17. mai 2006 om endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur kan sette begrensninger på muligheten til å kreve inn bompenger hvis det kreves inn bompenger i ett veiprosjekt for å finansiere et annet.

I lys av det endrede direktiv kan innkreving av bompenger i Kulstadsjøen skje for å finansiere Toventunnelen . Direktivet regulerer bare  kommersiell transport på det såkalte trans-europeiske veinett. Det sier videre at de nasjonale myndigheter som hovedregel står fritt til å kreve opp bompenger eller brukeravgifter på andre veier. Det ligger vel i dette også at direktivet ikke legger seg opp i hvordan de nasjonale myndigheter legger opp sine veinett.

Primært skal det bare  hindres at det pålegges avgift på tungtrafikken på det trans-europeiske veinett som anvendes til finansiering av andre infrastrukturprosjekter eller til helt andre formål, som m.a.o. ville være en form for avgiftsbeleggelse av transittrafikken i EØS. Om annen trafikk på disse strekninger avgiftsbelegges, eller om trafikk på sidestrekninger avgiftsbelegges for å øke provenyinntjeningen, vil dette i hovedregelen ikke rammes av direktivet.

Det finnes også en forskrift om innkreving av bompenger.

I praksis betyr dette at det også er mulig å sette opp en bom på eksisterende rv78 for å kreve inn bompenger til Toventunnelen, men kostnader til drift og vedlikehold er anslått til 1,7 mill. kr pr. bom for Vegpakke Helgeland i følge Vegdiretoratet. Da må det i tilfelle utvikles et billigere innkrevingssystem.